MANUÁL V:  PREVENCE NEPŘÍZNIVÉHO PŮSOBENÍ FAKTORŮ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍCH PROCESŮ

 

Obsah:

1. VZTAH PRÁCE A ZDRAVÍ

1.1.       Vymezení pracovních systémů. (J. Baumruk, O. Matoušek)

1.2.      Nejčastěji se vyskytující rizikové faktory pracovního  prostředí a pracovních systémů  (J. Baumruk, O. Matoušek)

 

2.         FAKTORY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍHO PROCESU  Z  HLEDISKA JEJICH VLASTNOSTÍ A  ÚČINKŮ NA ČLOVĚKA

2.1.      Faktory fyzikální

2.1.1.   Prašnost (M. Pulkrábek)

2.1.2.   Tepelně-vlhkostní podmínky (Z. Mathauserová)

2.1.3.   Vytápění a větrání (Z. Mathauserová)

2.1.4.   Budovy s umělým ovzduším - nemoci z budov  (A. Lajčíková)

2.1.5.   Hluk (Z. Jandák)

2.1.6.   Vibrace (Z. Jandák)

2.1.7.   Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole  (J. Musil)

2.1.8.   Osvětlení (B. Málek)

2.1.9.   UV a IR záření a lasery (B. Málek)

2.1.10.  Ionizující záření (V. Klener)

2.2.      Faktory chemické

2.2.1.   Olovo a jeho sloučeniny (M. Cikrt)

2.2.2.   Rtuť a její sloučeniny (M. Cikrt)

2.2.3.   Arzén a jeho sloučeniny (M. Kneidlová)

2.2.4.   Antimon a jeho sloučeniny (M. Tuček)

2.2.5.   Berylium a jeho sloučeniny (M. Kneidlová)

2.2.6.   Kadmium a jeho sloučeniny (M. Cikrt)

2.2.7.   Chróm a jeho sloučeniny (M. Kneidlová)

2.2.8.   Mangan a jeho sloučeniny (M. Kneidlová)

2.2.9.   Nikl a jeho sloučeniny (M. Kneidlová)

2.2.10.   Fosfor a jeho sloučeniny (M. Tuček)

2.2.11.   Vanad a jeho sloučeniny (M. Cikrt)

2.2.12.   Fluor a jeho sloučeniny (M. Tuček)

2.2.13.   Chlor a jeho sloučeniny (M. Tuček)

2.2.14.   Ostatní halogeny a jejich sloučeniny (M. Tuček)

2.2.15.   Zinek a jeho sloučeniny (M. Cikrt)

2.2.16. Měď a její sloučeniny (M. Cikrt)

2.2.17. Oxid uhelnatý (E. Hrnčíř)

2.2.18. Oxidy dusíku (K. Landa)

2.2.19. Oxidy síry (K. Landa)

2.2.20. Kyanovodík a kyanidy (A. Fuchs)

2.2.21 Izokyanáty (A. Fuchs)

2.2.22. Fosgén (A. Fuchs)

2.2.23. Borany (K. Landa)

2.2.24. Sirouhlík (K. Landa)

2.2.25. Sirovodík a sulfidy (K. Landa)

2.2.26. Amoniak (A. Fuchs)

2.2.27. Halogenované uhlovodíky (A. Fuchs)

2.2.28. Alifatické a alicyklické uhlovodíky (K. Landa)

2.2.29. Alkoholy (K. Landa)

2.2.30. Glykoly (K. Landa)

2.2.31. Étery a ketony (K. Landa)

2.2.32. Formaldehyd a jiné alifatické aldehydy (A. Fuchs)

2.2.33. Akrylonitril a jiné nitrily (K. Landa)

2.2.34. Alifatické nitroderiváty (A. Fuchs)

2.2.35. Benzen (A. Fuchs)

2.2.36. Homology benzenu (A. Fuchs)

2.2.37. Naftalen a jeho homology (K. Landa)

2.2.38. Vinylbenzen a divinylbenzen (K. Landa)

2.2.39.  Fenol, jeho homology a halogenované deriváty (A. Fuchs)

2.2.40.  Aromatické nitro nebo amino sloučeniny (A. Fuchs)

2.2.41.  Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny a dibenzofurany  (A. Fuchs)

2.2.42.  Polycyklické kondenzované uhlovodíky (A. Fuchs)

2.2.43.  Syntetické pyretroidy (K. Landa)

2.2.44.  Dipyridily (K. Landa)

2.2.45.  Karbamáty (K. Landa)

2.2.46.  Sloučeniny kovů platinové skupiny (M. Cikrt)

2.2.47.  Thalium a jeho sloučeniny (M. Cikrt)

2.2.48.  Baryum a jeho sloučeniny (M. Cikrt)

2.2.49.  Sloučeniny cínu (M. Tuček)

2.2.50.  Sloučeniny selenu a teluru (M. Tuček)

2.2.51.  Uran a jeho sloučeniny (M. Cikrt)

2.2.52.  Estery kyseliny dusičné (M. Cikrt)

2.2.53.  Anorganické kyseliny (M. Tuček)

2.2.54.  Etylenoxid a jiné oxirany (M. Tuček)

2.2.55.  Halogenované alkyletery a aryletery (bischlormetyleter)  (M. Tuček)

2.3. Faktory biologické

2.3.1. Onemocnění přenosná a parazitární (J. Helcl)

2.3.2. Tropické choroby přenosné a parazitární (J. Helcl)

2.3.3. Choroby přenosné ze zvířat na lidi (J. Helcl)

2.3.4. Nemoci z prachu rostlin (J. Vejlupková)

2.4.    Faktory antropometrické, fyziologické a psychologické  (ergonomické) (O. Matoušek, I. Soukupová)

 

3.       POŠKOZENÍ ZDRAVÍ Z PRÁCE

3.1.     Pracovní úrazy (M. Paleček, S. Malý, V. Janoušek,  M. Procházka)

3.2.     Nemoci z povolání

3.2.1.  Legislativa, definice, způsob kompenzace, prevence  (E. Hrnčíř)

3.2.2.  Jednotlivé nemoci z povolání, jejich příčiny, projevy,  léčba a prevence

Kapitola I: Nemoci z povolání způsobené chemickými  látkami

 1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin (M. Cikrt)

 2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin (M. Tuček)

 3. Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin (M. Kneidlová)

 4. Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin (M. Tuček)

 5. Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin (M. Kneidlová)

 6. Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin (M. Cikrt)

 7. Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin (M. Kneidlová)

 8. Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin (M. Kneidlová)

 9. Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin (M. Kneidlová)

 10. Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin (M. Tuček)

 11. Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin (M. Cikrt)

 12. Nemoc z fluoru nebo jeho sloučenin (M. Tuček)

 13. Nemoc z chloru nebo jeho sloučenin (M. Tuček)

 14. Nemoc z ostatních halogenů nebo jejich sloučenin  (M. Tuček)

 15. Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin (M. Cikrt)

 16. Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin (M. Cikrt)

 17. Nemoc z oxidu uhelnatého (E. Hrnčíř)

 18. Nemoc z oxidů dusíku (D. Pelclová)

 19. Nemoc z oxidů síry (D. Pelclová)

 20. Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů (D. Pelclová)

 21. Nemoc z izokyanátů (D. Pelclová)

 22. Nemoc z fosgénu (D. Pelclová)

 23. Nemoc z boranů (D. Pelclová)

 24. Nemoc ze sirouhlíku (D. Pelclová)

 25. Nemoc ze sirovodíku a sulfidů (D. Pelclová)

 26. Nemoc z amoniaku (D. Pelclová)

 27. Nemoc z halogenovaných uhlovodíků (D. Pelclová)

 28. Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků  (D. Pelclová)

 29. Nemoc z alkoholů (D. Pelclová)

 30. Nemoc z glykolů (D. Pelclová)

 31. Nemoc z éterů a ketonů (D. Pelclová)

 32. Nemoc z formaldehydu nebo jiných alifatických  aldehydů (D. Pelclová)

 33. Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů  (D. Pelclová)

 34. Nemoc z alifatických nitroderivátů (D. Pelclová)

 35. Nemoc z benzenu (D. Pelclová)

 36. Nemoc z homologů benzenu (D. Pelclová)

 37. Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů (D. Pelclová)

 38. Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu  (D. Pelclová)

 39. Nemoc z fenolu, jeho homologů nebo jejich  halogenovaných defivátů (D. Pelclová)

 40. Nemoc z alifatických nitro nebo aminosloučenin  (D. Pelclová)

 41. Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů  a dibenzofuranů (J. Vejlupková)

 42. Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků  (D. Pelclová)

 43. Nemoc ze syntetických pyretroidů (D. Pelclová)

 44. Nemoc z dipyridilů (D. Pelclová)

 45. Nemoc z karbamátů (D. Pelclová)

 46. Nemoc ze sloučenin kovů platiny (M. Cikrt)

 47. Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin (M. Cikrt)

 48. Nemoc z barya nebo jeho sloučenin (M. Cikrt)

 49. Nemoc ze sloučenin cínu (M. Tuček)

 50. Nemoc ze sloučenin selenu a teluru (M. Tuček)

 51. Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin (M. Cikrt)

 52. Nemoc z esterů kyseliny dusičné  (D.Pelclová)

 53. Nemoc z anorganických kyselin (M. Tuček)

 54. Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů (M. Tuček)

 55. Nemoc z halogenovaných alkyleterů nebo aryleterů  (M. Tuček)

 

Kapitola II: Nemoci z povolání způsobené fyzikálními  faktory

1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením (V. Klener)

2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením  (J. Vejlupková)

3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením  (J. Vejlupková)

4. Porucha sluchu způsobená hlukem (E. Hrnčíř)

5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem  (E. Hrnčíř)

6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji  a zařízeními (E. Hrnčíř)

7. Nemoci periferních nervů HK charakteru ischemických  a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími  nástroji a zařízeními (E. Lukáš)

8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů  při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními  (E. Hrnčíř)

9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebi úponů nebo  svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého  nadměrného jednostranného přetěžování (E. Hrnčíř)

10. Nemoc periferních nervů končetin charakteru  úžinového syndromu z jednostranného nadměrného  a dlouhodobého zatěžování nebo z tlaku, tahu nebo  torze (E. Lukáš)

11. Nemoci tíhových váčků z tlaku (E. Hrnčíř)

12. Poškození menisku (E. Hrnčíř)

 

Kapitola III: Nemoci z povolání týkající se dýchacích  cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

 1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného  krystalického oxidu křemičitého  (M. Kneidlová)

 2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené  prachem azbestu (E. Hrnčíř)

 3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě  a zpracování tvrdokovů (J. Vejlupková)

 4. Pneumokonióza ze svařování (J. Vejlupková)

 5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním  kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu  hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu  titaničitého (J. Vejlupková)

 6. Rakovina plic z radioaktivních látek (V. Klener)

 7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená  koksárenskými plyny (B. Málek)

 8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin  nosních (B. Málek)

 9. Exogenní alergická alveolitida (J. Vejlupková)

 10. Astma bronchiale a alergická onemocnění horních  cest dýchacích (J. Vejlupková)

 11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny,  lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny  (J. Vejlupková)

 

Kapitola IV: Nemoci z povolání kožní

 1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo  biologickými faktory (E. Hrnčíř)

 

Kapitola V: Nemoci z povolání přenosné a parazitární

 1. Nemoci přenosné a parazitární (M. Kneidlová)

 2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo  prostřednictvím přenašečů (M. Kneidlová)

 3. Tropické nemoci přenosné a parazitární  (M. Kneidlová)

 

Kapitola VI: Nemoci z povolání způsobené ostatními  faktory a činiteli

 1. Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na  hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie (D. Pelclová)

3.2.3.   Postup při podezření na nemoc z povolání, realizace  právního aktu hlášení nemoci z povolání (E. Hrnčíř)

 

3.3.    Nemoci spojené s prací (E. Hrnčíř)

3.3.1. Vymezení pojmu (E. Hrnčíř)

3.3.2. Nejčastější nemoci spojené s prací

 1. Přenosné nemoci (E. Hrnčíř)

 2. Nádory (E. Hrnčíř)

 3. Kožní nemoci (E. Hrnčíř)

 4. Nemoci pohybové soustavy (E. Hrnčíř)

 5. Nemoci nervové (E. Lukáš)

 6. Nemoci dýchací soustavy (E. Hrnčíř)

 7. Nemoci oběhové soustavy (E. Hrnčíř)

 8. Ostatní nemoci spojené s prací (E. Hrnčíř)

 

4. PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE NA ZÁVODECH

4.1. Legislativní podklady

4.2.      Náplň práce lékaře pracovně lékařské služby na závodech

4.2.1.    Úkoly pracovně lékařské služby na závodě (K. Švábová)

4.2.2.    Preventivní prohlídky a jejich náplň (J. Vejlupková,  D. Pelclová, J. Baumruk, H. Bejčková, P. Brhel,  M. Cikrt, L. Dobiáš, Z. Fenclová, E. Hrnčíř,  J. Hřebačka, Z. Jirák, Z. Kachlík, V. Klener,  J. Lebedová, E. Lukáš, S. Lvončík, B. Málek,  J. Slepička, I.Soukupová, J. Šalandová, K. Švábová  M. Tuček, B. Vašina, M. Vít)

4.2.2.1. Povinnosti lékaře

4.2.2.2. Vysvětlení používaných pojmů

4.2.2.3.  Práce s karcinogeny

4.2.2.4.  Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými  látkami

4.2.2.5.  Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními  faktory

4.2.2.6.  Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích  cest, plic, pohrudnic a pobřišnice

4.2.2.7.  Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

4.2.2.8.  Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

4.2.2.9. Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními  faktory a činiteli

4.2.2.10 Prohlídky pracujících, jejichž činnost může ohrozit  zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam autorů

Baumruk J., MUDr.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Bejčková H., MUDr.,

Fakultní nemocnice Plzeň, Klinika pracovního lékařství, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Brhel P., Doc., MUDr., CSc.,

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Klinika pracovního lékařství, Pekařská 53, 656 91 Brno

Cikrt M., Prof., MUDr., DrSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Dobiáš L., RNDr.,CSc.,

Krajská hygienická stanice, Partyzánské náměstí 7, 728 92 Ostrava

Fenclová Z., MUDr.,

1. LF UK, Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, 128 08 Praha 2

Frantík E., MUDr., CSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Fuchs A., MUDr., CSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Helcl J., MUDr., DrSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Horváth Milan, Doc., CSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Hrnčíř E., MUDr.,

3. LF UK, Klinika pracovního lékařství, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Hřebačka J., MUDr.,

Krajská hygienická stanice, Dittrichova 17, 120 07 Praha 2,

Jandák Z., Ing., CSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Janoušek V., Ing.,

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Jirák Z.,Doc., MUDr., CSc.,

Krajská hygienická stanice, Partyzánské náměstí 7, 728 92 Ostrava

Kachlík Z., MUDr.,

Okresní hygienická stanice, Mlýnská 2, 678 29 Blansko

Klener V., Prof., MUDr., CSc.,

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

Kožená L., PhDr.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Kneidlová M., Doc., MUDr., CSc.,

3. LF UK, Klinika nemocí z povolání, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Lajčíková A., MUDr., CSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Landa K., MUDr., CSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Lebedová J., MUDr.,

1. LF UK, Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, 128 08 Praha 2

Lukáš E., Doc., MUDr., DrSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Lvončík S., MUDr.,

Krajská hygienická stanice, Partyzánské náměstí 7, 728 92 Ostrava

Málek B., MUDr.,

Hygienická stanice hl. města Prahy, Rytířská 12, 110 00 Praha 1

Malý S., RNDr.,

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Mathauserová Z., Ing.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Matoušek O., PhDr., CSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Musil Jan, Ing., CSc.,

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Paleček M., Ing., CSc.,

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Pelclová D., Doc., MUDr., CSc.,

1. LF UK, Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, 128 08 Praha 2

Procházka M., Ing.,

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Pulkrábek M., Ing., CSc.,

APS, Na Dolinách 1, 146 00 Praha 4

Slepička J., MUDr.

Fakultní nemocnice s poliklinikou, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostava

Soukupová I., MUDr., CSc.,

Krajská hygienická stanice, Moskevská 15, 400 48 Ústí nad Labem

Šalandová J., MUDr.,

Nemocnice Pardubice, Centrum pracovního lékařství, Kyjevská 44,

532 03 Pardubice

Švábová K., MUDr., CSc.,

Hygienická stanice hl. města Prahy, Rytířská 12, 110 00 Praha 1

Tuček M., MUDr., CSc.,

Krajská hygienická stanice, Škrétova 15, 303 22 Plzeň

Vašina B., MhDr.,

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Dvořákova 7, 702 03 Ostrava 1

Vejlupková J., Doc., MUDr., CSc.,

1. LF UK, Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, 128 08 Praha 2

Vít M., MUDr.,

Krajská hygienická stanice, Partyzánské náměstí 7, 728 92 Ostrava